ЗА СИЦ ТОП ДРАЈВЕР

За испитниот центар

 

СИЦ Топ Драјвер - Куманово организира и спроведува испити за сите категории и национални категории (АМ, А, А1, А2, Б, БЕ, Ц, ЦЕ, Ц1, Ц1Е, Д, ДЕ, Д1, Д1Е, Ф, Г, Т). Самото доделување на лиценцата за вршење на работи на организирање и спроведување на возачки испит за кандидат за возач и проверка на стручноста на возачите-инструктори, потврдува дека Сообраќаен Испитен Центар во Куманово ги исполнува целосно предвидените критериуми во Правилникот за начинот на спроведување на возачките испити и просторните услови и материјално-техничката опрема. Тоа значи дека ги исполнува условите за спроведување на возачки испит.