ЗА СИЦ ТОП ДРАЈВЕР

Кадровска екипираност

 

Во текот на осамостојувањето на Македонија,во Куманово и Кумановско е создаден огромен број на стручен кадар од областа на сообраќај. На Конкурсот за формирање на испитни комисии имаше голема понуда, што придонесе за вршење на добра селекција на стручниот кадар. Вкупно се избрани 11 стручни лица од кои со високо образование седум, со средно образование четири. Од нив се формирани три комисии кои ги исполнуваат условите предвидени со законот основан врз база на член 262, став 1 од Законот за безбедноста на сообраќајот на патиштата ("Сл.Весник на Република Македонија" број 54/2007) и член 57 од Правилникот за начинот на спроведување на возачките испити и критериуми во однос на просторните услови и материјално-техничката и информатичката опрема на испитните центри на евиденциите во врска со спроведените испити и за формата и содржината на лиценцата за испитен центар ("Сл.Весник на Република Македонија" број 1003/2007).

  Претседатели:
  • Марјан Крстевски
  • Горан Милошевски

  Испитувачи на теоретскиот цел:
  • Невена Трајковска
  • Насер Бељули

  Испитувачи на практичен дел:
  • Томе Весковски
  • Лазо Тасевски

 

Во раководење и организирање на Сообраќајниот Испитен Центар "ТОП ДРАЈВЕР" - Куманово се избрани и именувани седум лица од кои четири (4) со ВСС и три (3) со ССС.

  Управител:
  • Африм Емини

  Раководител на СИЦ:
  • Африм Емини

  Контролор на испитни комисии:
  • Игор Јованчевски

  Референти:
  • Катерина Сарафимовска
  • Босилка Јовановска
  • Дејан Дејановски
  • Елена Тричковиќ