ЗА КАНДИДАТИТЕ

Категорија ЦЕ

 

 

Во категоријата „ЦE“ спаѓаат група на возила влечени од страна на возило кое припаѓа во категорија „Ц“ на кое може да биде придодадено приклучно возило чија најголема дозволена маса е поголема од 750 kg согласно прописите од областа на единечно одобрение на возила.

 

Потребни документи за полагање возачки испит:

 

 • Наполнети 21 години возраст
 • Најмалку една година да поседува возачка дозвола од категорија „Ц“
 • Фотокопија од возачка дозвола заверена на нотар
 • Лична карта
 • Уверение за здравствената и психофизичката способност  за управување со моторни возилa
 • Доказ за завршено најмалку основно образование на кандидатот за возач    (фотокопија заверена на нотар)
 • Потврда за извршено оспособување на кандидатот за возач (4 н/ч теор. и 8 н/ч практ.)
 • Доказ за уплатен износ на трошоци сврзани со полагање на возачкиот испит
 • Пријава за полагање на возачки испит
 •  

  Забелешка: За оваа категорија се полага само втор практичен дел од возачкиот испит.